XXI LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

AZMOT PEUGEOT CUP 2009

LIGA ORGANIZOWANA JEST PRZEZ MOZN KRAKÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE KLUBÓW SPORTOWYCH i SZKÓŁEK NARCIARSKICH.

 CELEM LIGI JEST POPULARYZACJA NARCIARSTWA, PODNIESIENIE POZIOMU SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

 


REGULAMIN XXI LIGI

1. UCZESTNICY LIGI.

Uczestnikami ligi są uczniowie szkół z podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, klubów narciarskich oraz organizacji zajmujących się szkoleniem narciarskim z następujących roczników:

JUNIOR (LICEUM) - rocznik 1990 – 1992
JUNIOR MŁODSZY  (GIMNAZJUM) - rocznik 1993 - 1995
MŁODZICY - rocznik 1996 - 1997
DZIECI - rocznik 1998 - 1999
DZIECI MŁODSZE - rocznik 2000 - 2002

2. ZGŁOSZENIA:

Dokonują wymienione w punkcie 1 organizacje. Zgłoszenia muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.
Zgłaszający podają rok urodzenia zgłaszanego zawodnika, klub oraz szkołę.
Każdy uczestnik ligi musi posiadać aktualną legitymację szkolną, ważne badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa, aktualne ubezpieczenie (klub składa oświadczenie o posiadaniu w/w dokumentów). / roczne ubezpieczenie w szkole z opcją „SPORT” ok.55 zł na rok./

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia winny być dostarczone w formie elektronicznej (plik XLS) do 01.12.2008 r. na skrzynki maciej.trzcinski@mozn.pl i biuro@mozn.pl lub do MOZN Kraków, ul. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF) tylko w formie elektronicznej.

Odpowiedni formularz zostanie przekazany klubom i umieszczony na stronie internetowej  http://www.mozn.pl po 10.10.2008 r.

4. KONKURENCJE LIGI.

Dzieci młodsze, Dzieci - Slalom gigant - 5 edycji

Młodzik 8 edycji, Junior młodszy, Junior 7 edycji - w tym Mistrzostwa MOZN (slalom) i Puchar Ziemi Krakowskiej (gigant).

5. SPOSOBY ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

a/ w lidze odbędzie się jeden przejazd (Puchar Ziemi Małopolskiej, Mistrzostwa MOZN – w zależności od warunków 1 lub 2 przejazdy )

b/ oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi  numerami startowymi

c/ w przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie jest to związane z zapinaniem obu nart, powtórny upadek lub wypadnięcie z trasy eliminuje zawodnika.

6. PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

I m - 50 pkt., II m - 45 pkt., III m - 42 pkt., IV - XV m - 40 -18 pkt., kolejno - 2 pkt., XVI - XXX m - 17 -3 pkt., kolejno - 1 pkt., XXXI - XL m 2 pkt., reszta 1 pkt.

Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu

i otrzymują punkty w/g w/w klucza.

7. PUNKTACJA ZESPOŁOWA KLUBÓW:

Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w każdej grupie wiekowej w indywidualnej klasyfikacji końcowej.

8. PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ:

Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w każdej grupie wiekowej w indywidualnej klasyfikacji końcowej.

9. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Dzieci Młodsze, Dzieci

Liczone będą maksymalnie 3 najlepsze wyniki z pięciu edycji, w przypadku mniejszej ilości zawodów (3/4 , 2/3 ).
W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu

10. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Młodzik, junior młodszy(gimnazjum), junior (liceum)

Liczone będą maksymalnie 4 najlepszych wyników wszystkich edycji w tym Pucharu MOZN i Pucharu Ziemi Małopolskiej (dla młodzika*, juniora młodszego i juniora).
*młodzik – 8 edycji

W przypadku mniejszej ilości zawodów ( 4/6, 4/5, 3/4 2/3 ).

W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu.


 

11. NAGRODY KOŃCOWE:

a/ Indywidualne:

od I - III miejsca - rzeczowe
od I – III miejsca medale lub odpowiedniki
od I - X miejsca - dyplomy

b/ Zespołowo: puchary i dyplomy dla klubów I – III, dyplomy za miejsca 4-10

c/ Dla szkół:  puchary i dyplomy dla klubów I – III, dyplomy za miejsca 4-10

12. LOSOWANIE: (wszystkie losowania komputerowo)

a/ Do pierwszej edycji zawodów - losowanie wspólne w poszczególnych grupach wiekowych

b/ W następnych edycjach - w każdej grupie wiekowej
I grupa - !!!  pierwsza piętnastka z klasyfikacji generalnej !!!
II grupa – pozostali według miejsc zajmowanych w klasyfikacji

c/ Zgłoszenia można dokonać tylko przed zawodami w terminie określonym komunikatem MOZN .

d/ Losowanie odbywać się będzie w wyznaczonym w komunikacie MOZN terminie i miejscu.

13. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

* Sprzęt sportowy - bezpieczny
* Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach
* Zapowiedź zawodów zostanie rozesłana na min.7 dni przed datą planowanych zawodów.
* Trener, nauczyciel, kierownik ekipy - zobowiązany jest zgłosić przed zawodami wycofanych zawodników w terminie określonym komunikatem MOZN.
* Odwołania i protesty przyjmuje organizator zawodów w terminie 15 minut. w/g NRS za kaucją wynoszącą 200,-zł.
* W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo odwołania zawodów w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.
* Zawody przeprowadzone będą zgodnie z regulaminem Ligi oraz NRS.
* Zawodnicy zgłoszeni przez dwa kluby jednocześnie nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach

14. Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje komitetowi organizacyjnemu.

15. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH:

a/ Wprowadza się jednorazową opłatę za wpisanie zawodnika na listę i nadanie kodu w wysokości 10 zł płatne zbiorczo przez klub do 15.12.2008 na konto MOZN

KBS 36-85910007-0020-0055-8266-0001 zgodnie z listą przesłaną do MOZN.

Zawodnicy zgłoszeni do ligi po tym terminie a  deklarujący start w kolejnych edycjach wnoszą w/w opłatę przed pierwszym startem łącznie z opłatą wpisową.
/dotyczy wszystkich zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych/
UWAGA !!! Opłata za start jednorazowy  wynosi 35 zł.

b/ Zawodnicy z klubów zrzeszonych  - 20 zł. (rodzeństwa 1 i 2 15 zł., 3 i więcej – bez opłat) za każdą edycję.

c/ Zawodnicy z klubów niezrzeszonych oraz niezrzeszeni  - 25 zł. za każdą edycję.

UWAGA !!!

Klub na zawodach zgłasza na odpowiednim formularzu trener/opiekun.

On też odbiera numery startowe i dokonuje opłat zgodnie z formularzem.

Brak podpisanego formularza jest jednoznaczny z niedopuszczeniem zawodników

do startu.

Dla zawodników zrzeszonych nie będą wydawana numery indywidualnie.ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKOPrzed I startem każdy zawodnik otrzyma kod identyfikacyjny na dany sezon.